เกมส์มือถือ

Free APK Brave frontier (GLOBAL) 1.2.4 MOD

Brave frontier (GLOBAL) 1.2.4 MOD 1 (Not recommend for trials)
+ Anti Red Skull Detection
+ Instant BB/SBB Fill
+ 1 Energy Mod
+ Evolution Mod
+ Debug Menu and Auto Win
+ Auto Loot
+ In-Game Vortex Mod
+ 1 Monster ATK
+ 200 Monster HP

Enable auto win
* Auto-Win: Tap the “BOSS” icon after pressing the “Menu” button in any dungeon. Not recommended for Trials.
* In-Game Vortex (UNTESTED)
Press Social.
Press Special.
Enter in your chose of Vortex ID .
Press Enter (Send).
Press Home.
Tap your name in the top-left corner.
“Connecting…”
Enjoy!

Free APK Brave frontier (GLOBAL) 1.2.4 MOD

Vortex ID
100001 – Sacred Land of the Souls Lv. 2
100002 – Sacred Land of the Souls Lv. 3
100050 – Soul Sanctuary Lv. 1
100051 – Soul Sanctuary Lv. 2
100052 – Soul Sanctuary Lv. 3
100100 – Garden of Nymphs
100101 – Garden of Spirits
100102 – Garden of Idols
100103 – Phantom Pots
100200 – The Box of Desires Lv. 1
100201 – The Box of Desires Lv. 2
100202 – The Box of Desires Lv. 3
100300 – Ruins of Fire Lv. 3
100301 – Ruins of Water Lv. 3
100302 – Ruins of Earth Lv. 3
100303 – Ruins of Thunder Lv. 3
100304 – Ruins of Miracles Lv. 4
100310 – Ruins of Light
100311 – Ruins of Dark
100400 – The Wandering Spirit Lv. 1
100401 – The Wandering Spirit Lv. 2
100402 – The Wandering Spirit Lv. 3
100403 – The Wandering Spirit Lv. 4
100404 – The Wandering Spirit Lv. 5
100500 – Gold Valley Lv. 1
100501 – Gold Valley Lv. 2
100502 – Gold Valley Lv. 3
100600 – Metal Parade!
100601 – Super Metal Parade!
100602 – Fire Metal Parade
100603 – Water Metal Parade
100604 – Earth Metal Parade
100605 – Thunder Metal Parade
100606 – Light Metal Parade
100607 – Dark Metal Parade
100608 – Fire Metal Parade
100609 – Water Metal Parade
100610 – Earth Metal Parade
100611 – Thunder Metal Parade
100612 – Light Metal Parade
100613 – Dark Metal Parade
100650 – Jewel Parade!
100651 – Super Jewel Parade
100700 – The Lone Traveller Lv. 1
100701 – The Lone Traveller Lv. 2
100702 – The Lone Traveller Lv. 3
100703 – The Lone Traveller Lv. 4
100800 – Dweller in the Darkness Lv. 1
100801 – Dweller in the Darkness Lv. 2
100802 – Dweller in the Darkness Lv. 3
100803 – Dweller in the Darkness Lv. 4
100900 – Bearer of the God Arm Lv. 1
100901 – Bearer of the God Arm Lv. 2
100902 – Bearer of the God Arm Lv. 3
100903 – Bearer of the God Arm Lv. 4
101000 – Flower in the Frost Lv. 1
101001 – Flower in the Frost Lv. 2
101002 – Flower in the Frost Lv. 3
101003 – Flower in the Frost Lv. 4
101100 – The Iron-Fisted Lady Lv. 1
101101 – The Iron-Fisted Lady Lv. 2
101102 – The Iron-Fisted Lady Lv. 3
101103 – The Iron-Fisted Lady Lv. 4
101200 – When Lightning Strikes Lv. 1
101201 – When Lightning Strikes Lv. 2
101202 – When Lightning Strikes Lv. 3
101203 – When Lightning Strikes Lv. 4
101300 – Here comes Nekki
101301 – Here comes Nekki 2
101400 – Year-End Bonus Day 1
101500 – Year-End Bonus Day 2
101600 – Year-End Bonus Day 3
101700 – Affectionate Flames Lv. 3
101701 – Affectionate Flames Lv. 4
101800 – Absolute Zero Lv. 3
101801 – Absolute Zero Lv. 4
101900 – Gaia’s Voice Lv. 3
101901 – Gaia’s Voice Lv. 4
102000 – In the Name of Thunder Lv. 3
102001 – In the Name of Thunder Lv. 4
102100 – Protected by the Sky Lv. 3
102101 – Protected by the Sky Lv. 4
102200 – Enthralled by the Moon Lv. 3
102201 – Enthralled by the Moon Lv. 4
102800 – Mysterious Paradise
102900 – Mysterious Paradise
102810 – Ultimate Paradise
102820 – Ultimate Paradise
102830 – Ultimate Paradise
102840 – Ultimate Paradise
102850 – Celestial Garden
102851 – Garden of Imps
102860 – Celestial Garden
102861 – Garden of Imps
102870 – Celestial Garden
102871 – Garden of Imps
102880 – Celestial Garden
102881 – Garden of Imps
102890 – Celestial Garden
102891 – Garden of Imps
102910 – Celestial Garden
102911 – Garden of Imps
102930 – Celestial Garden
102931 – Garden of Imps
102940 – Celestial Garden
102941 – Garden of Imps
102920 – Garden of Imps
900000 – Out the Window Lv. 2
900001 – Out the Window Lv. 3
103000 – Guiding Knight Lv. 5
103001 – Guiding Knight Lv. 6
103100 – Martial Artist Lv. 5
103101 – Martial Artist Lv. 6
103200 – Friend Power Lv. 5
103201 – Friend Power Lv. 6
103300 – Holy Revelation Lv. 5
103301 – Holy Revelation Lv. 6
103400 – Light the Way Lv. 5
103401 – Light the Way Lv. 6
103500 – Twilight Pride Lv. 5
103501 – Twilight Pride Lv. 6
103600 – Shining Stage Lv. 1
103601 – Shining Stage Lv. 2
103602 – Shining Stage Lv. 3
150000 – Young Flames
150001 – Trial by Fire
150002 – Supreme God of Fire
150010 – Modest Swordswoman
150011 – Inherited Purpose
150012 – Goddess of Ice
150020 – The Demon Pike’s Seed
150021 – Revival of the World Tree
150022 – The Forest’s Sublimation
150030 – The Lone Bounty Hunter
150031 – In Shining Shadows
150032 – The Unrivalled Fool
150040 – Hidden Talent
150041 – A Swordsman’s Anguish
150042 – The Will of Urias
150050 – An Empire & a Knight
150051 – A Wish of Vengeance
150052 – The God Eater
1000000 – The Domain of Despair
1000001 – A Year’s Trajectory
1000010 – Uncharted Frontier – Middle
1000011 – Uncharted Frontier – End
1000020 – Uncharted Frontier – Middle 2
1000021 – Uncharted Frontier – End 2
1000030 – Uncharted Frontier – Entrance 3
1000031 – Uncharted Frontier – Middle 3
1000032 – Uncharted Frontier – End 3
1000040 – Uncharted Frontier – Entrance 4
1000041 – Uncharted Frontier – Middle 4
1000042 – Uncharted Frontier – End 4
1000050 – Uncharted Frontier – Entrance 5
1000051 – Uncharted Frontier – Middle 5
1000052 – Uncharted Frontier – End 5
1000053 – Uncharted Frontier – Terminus 5
1000060 – Uncharted Frontier – Entrance 6
1000061 – Uncharted Frontier – Middle 6
1000062 – Uncharted Frontier – End 6
1000063 – Uncharted Frontier – Terminus 6
1000070 – Uncharted Frontier – Entrance 7
1000071 – Uncharted Frontier – Middle 7
1000072 – Uncharted Frontier – End 7
1000073 – Uncharted Frontier – Terminus 7
1000080 – Uncharted Frontier – Entrance 8
1000081 – Uncharted Frontier – Middle 8
1000082 – Uncharted Frontier – End 8
1000083 – Uncharted Frontier – Terminus 8
1000090 – Uncharted Frontier – Entrance 9
1000091 – Uncharted Frontier – Middle 9
1000092 – Uncharted Frontier – End 9
1000093 – Uncharted Frontier – Terminus 9
1000100 – Uncharted Frontier – Entrance 10
1000101 – Uncharted Frontier – Middle 10
1000102 – Uncharted Frontier – End 10
1000103 – Uncharted Frontier – Terminus 10
1000110 – Uncharted Frontier – Entrance 11
1000111 – Uncharted Frontier – Middle 11
1000112 – Uncharted Frontier – End 11
1000113 – Uncharted Frontier – Terminus 11
2000000 – Trial No. 001
2000001 – Trial No. 002
2000002 – Trial No. 003
2000003 – Trial No. 004
3000000 – Corridor of Memories
8361000 – Demon Blade of the Dark Lv. 1
8362000 – Demon Blade of the Dark Lv. 2
8363000 – Demon Blade of the Dark Lv. 3
8311999 – Burny & Friends UNLEASHED! Lv. 1
8311006 – Hero of Agni Lv. 1
8312006 – Hero of Agni Lv. 2
8321006 – Heroine of Sama Lv. 1
8322006 – Heroine of Sama Lv. 2
8331006 – Hero of Vriksha Lv. 1
8332006 – Hero of Vriksha Lv. 2
8341006 – Hero of Atharva Lv. 1
8342006 – Hero of Atharva Lv. 2
8351006 – Hero of La Veda Lv. 1
8352006 – Hero of La Veda Lv. 2
8361006 – Hero of Bariura Lv. 1
8362006 – Hero of Bariura Lv. 2
8311000 – Flames of Justice Lv. 1
8312000 – Flames of Justice Lv. 2
8313000 – Flames of Justice Lv. 3
8321000 – Waves of Fury Lv. 1
8322000 – Waves of Fury Lv. 2
8323000 – Waves of Fury Lv. 3
8341999 – Thunder Turnout Lv. 1
8342999 – Thunder Turnout Lv. 2
83510001 – The Keymaster’s Eclipse Lv. 1
83520001 – The Keymaster’s Eclipse Lv. 2
8331000 – Nature’s Wild Child Lv. 1
8332000 – Nature’s Wild Child Lv. 2
8333000 – Nature’s Wild Child Lv. 3
8341000 – Bolts and Bombs Lv. 1
8342000 – Bolts and Bombs Lv. 2
8343000 – Bolts and Bombs Lv. 3
8351000 – The Holy Sky Mech Lv. 1
8352000 – The Holy Sky Mech Lv. 2
8353000 – The Holy Sky Mech Lv. 3
8301001 – Unholy Tower Floor 1-10
8302001 – Unholy Tower Floor 11-20
8303001 – Unholy Tower Floor 21-30
8304001 – Unholy Tower Floor 31-40
8305001 – Unholy Tower Floor 41-50
8306001 – Unholy Tower Floor 51-60
8307001 – Unholy Tower Floor 61-70
8308001 – Unholy Tower Floor 71-80
8309001 – Unholy Tower Floor 81-90
8310001 – Unholy Tower Floor 91-100
8311001 – Unholy Tower Floor 101-110
8312001 – Unholy Tower Floor 111-120
8313001 – Unholy Tower Floor 121-130
8314001 – Unholy Tower Floor 131-140
8315001 – Unholy Tower Floor 141-150
8316001 – Unholy Tower Floor 151-160
8317001 – Unholy Tower Floor 161-170
8318001 – Unholy Tower Floor 171-180
8319001 – Unholy Tower Floor 181-190
8320001 – Unholy Tower Floor 191-200
8321001 – Reminisence
8322001 – Lost Innocence
8323001 – Duo of Virtue
8311010 – Crimson Fields
8316010 – Shadow Fields
8311002 – Band of Thieves
8312002 – Undaunted Uprising
8313002 – The Reign Over Agni
8312999 – Moonlit Path Lv. 1
8313999 – Full Moon Gathering Lv. 2
8314999 – Moonlight Dance Lv. 3
8380000 – Trial 01 – Burning Desire
8381000 – Trial 02 – Destructive Force
8382000 – Trial 03 – Ultimate Defense
8383000 – Trial 04 – Fiery Barrier
8384000 – Trial 05 – Rage of God
8385000 – Trial 06 – Companion Vigor
8380130 – The Path Less Travelled
8381130 – Demented Trails
8382130 – The Haunted Lands
8383130 – Demonic Vindication
8310061 – Ocular Ordnance – Battle 1
8310062 – Ocular Ordnance – Battle 2
8310063 – Ocular Ordnance – Battle 3 100000 – Sacred Land of the Souls Lv. 1
Aquatic Carnage – Battle 1 – 8320061
Aquatic Carnage – Battle 2 – 8320062
Aquatic Carnage – Battle 3 – 8320063
Misty Fields (water) : 8312010
Radian fields (light) : 8315010

 

 

อิคคิว

ชื่นชอบการเล่นเกมเป็นพิเศษ จึงหันมาจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ ทั้งมือถือ และ PC และยังเป็นส่วนหนึงช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับค่ายเกมต่างๆ

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker